“ครัวสิริญ"
สืบสานความอร่อย จากรุ่นสู่รุ่น

“ครัวสิริญ เป็นเพียงจุดเล็กๆ ในการร่วมกันสืบทอดอาหารท้องถิ่นของชาวภูเก็ต สิ่งสำคัญคือ การเผยแพร่ให้คนในชุมชน รวมทั้งลูกหลานชาวภูเก็ตซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจและเห็นคุณค่าแห่งตัวตนคนภูเก็ตที่บรรพบุรุษได้สร้างเอาไว้ เพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไป” - ลภัสสิริญ อาวุธ

อ่านต่อ


สินค้าครัวสิริญ

กิจกรรมครัวสิริญ